Informacja o urlopie

Szanowni Klienci.

Informujemy, że w dniach 26 stycznia - 2 luty zaplanowalismy nasz urlop - w tych dniach sklep będzie nieczynny. Zamówienia złożone w tym okresie będą zrealizowane od 4 lutego. Za utrudnienia przepraszamy.

Zespół lazienki-online.pl.

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:
poniedziałek - piątek:  9 - 17,
sobota: nieczynne 

Masz pytanie? Dzwoń!
tel: 22 - 299- 43 - 19
tel: 509 - 808 - 638
opłata za zwykłe połączenie w/g stawek operatora.

lub napisz e-mail:
sklep@lazienki-online.pl 

Promocje
TECEdrainline ruszt prosty basic połysk L-700mm 600710
TECEdrainline ruszt prosty basic połysk L-700mm 600710
260,00 zł 210,00 zł
szt
Grohe BauEdge komplet wannowy podtynkowy 118003ED
Grohe BauEdge komplet wannowy podtynkowy 118003ED
1 110,00 zł 945,00 zł
szt
HansGrohe Logis komplet prysznicowy podtynkowy 5205405ED
HansGrohe Logis komplet prysznicowy podtynkowy 5205405ED
1 860,00 zł 1 611,00 zł
szt

 Sanswiss

Novellini Autoryzowany E-Partner

  • Wannowe komplety podtynkowe

    z deszczownicą

  • ViFfesh
  • Huppe Aura Elegance
GWARANCJA GROHE

Grohe Polska Sp.zo.o.

ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
Poland
Telefon: +48 (0) 22 / 54 32 640
Fax: +48 (0) 22 / 54 32 650
E-Mail: biuro@grohe.com.pl
Strona www: http://www.grohe.pl

GWARANCJA PRODUCENTA GROHE

Przedmiotem gwarancji Gwaranta są wszelkie produkty sprzedawane pod nazwa firmy Grohe AG & Co. KG, Niemcy


1.  Zakres stosowania
1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące sie na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja obejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umowa.


2.  Deklaracja gwarancji
2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeeli ich monta i uytkowanie sa zgodne z zasadami i wymaganiami okreslonymi w Instrukcji montau, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, e wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłasciwej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.


3.  Zasady gwarancji
3.1.  Okres gwarancji
5 lat od daty zakupu – dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski przez osoby fizyczne i prawne*),
*) Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użytecznosci publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych, przegladów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.
2 lata od daty zakupu – dla częsci zamiennych.
3.2.  Postępowanie reklamacyjne
Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie pózniej ni 2 m-ce od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje sie do zgłoszenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołżoy starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy
uzna, że reklamacja jest zasadna. Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załaczonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane sa w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oswiadczenia, że wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją. W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rekojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamacje bezpośrednio do Gwaranta. Gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym. Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania. Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu. Okres od daty zgłoszenia reklamacji – uznanej za zasadną – do daty jej usunięcia, przedłuża o
ten czas termin upływu gwarancji. Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji.
Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób prawnych oraz ustawe o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w odniesieniu do osób fizycznych. Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.


3.3.  Wyłączenia z gwarancji  
Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:
• zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
• naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksploatacji, np. wymiany uszczelek,
• wad nieistotnych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie maja wpływu na jego wartość użytkową,
• wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych,
• wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niegodnie z przeznaczeniem czy przy użyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
• uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
• uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
• uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta (w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłasciwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierajacymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
• wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
• wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (itp. stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawa, tynkiem, farba, silikonem, itp.),
• stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).


4.  Przypadki szczególne – odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu
4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że
szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłocznie działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawce, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ograniczenia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje sie na stronie internetowej: www.grohe.pl

LISTA SERWISANTÓW GROHE

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl